Regulamin Konkursu

“Wymyśl rymowankę i wygraj pobyt nad morzem w Kołobrzegu!”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Organizatorem Konkursu jest „Doris SPA Bogdan Igliński, Dorota Iglińska Sp. J.”
 • Konkurs odbywa się w Internecie i jest dostępny pod adresem: www.facebook.com/DorisSPA.
 • Konkurs trwa w terminie 25.10.2019 – 18.12.2019 r.
 • Konkurs odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 • Konkurs odbywa się  zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej “Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego.
 • Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 • Uczestnik biorąc udział w konkursie, akceptuje wszystkie punkty opisane w niniejszym regulaminie i warunki, które musi spełnić, aby zgłoszenie konkursowe mogło zostać przyjęte. W przypadku niespełnienia któregoś z warunków, Organizator ma prawo zdyskwalifikować zgłoszenie bez wcześniejszego poinformowania.
 • Osoba staje się i zwana jest Uczestnikiem Konkursu w momencie spełnienia warunków zabawy określonych w punkcie 3 oraz 4 obecnego paragrafu oraz warunków opisanych w paragrafie.
 • Uczestnikiem Konkursu może być tylko i wyłącznie osoba, która zapoznała się i zaakceptowała poniższy regulamin.
 • W konkursie mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie.
 • Uczestnikiem Konkursu może być tylko i wyłącznie osoba, która zamieszkuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Uczestnikiem konkursu nie może być pracownik, przedstawiciel, członek rodziny oraz inne osoby lub podmioty gospodarcze, bezpośrednio biorące udział w przygotowaniach i realizacjach Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznego kontrolowania i weryfikacji przychodzących zgłoszeń.

ZASADY KONKURSU

 • Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, administrowany oraz wspierany przez serwis społecznościowy Facebook. Pozyskane dane osobowe na potrzeby konkursu przekazywane i przechowywane są wyłącznie u Organizatora konkursu. Zakres użycia danych osobowych uczestników konkursu określa poniższy Regulamin.
 • Biorąc udział w konkursie, uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z pełnym Regulaminem oraz akceptuje go.
 • Organizator przewiduje nagrodę główną, która została opisana w poniższym regulaminie.
 • Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i walce o NAGRODĘ GŁÓWNĄ jest wymyślenie rymowanki zawierającej słowa - morze, Kołobrzeg, Doris, oraz wypełnienie formularza konkursowego znajdującego się pod adresem: www.dorisspa.pl/konkursy/wygraj-pobyt
 • Koniec zgłoszeń następuje  18.12.2019 r. do godziny 23:59
 • Uczestnik, który prześle zgłoszenie Konkursowe, wyraża tym samym zgodę na publikację na stronie www.facebook.com/DorisSPA jego osoby w postaci imienia, skrótu nazwiska oraz przygotowanej rymowanki (opcjonalnie) i zdjęcia wykonanego w Doris Spa przy wręczeniu nagrody (opcjonalnie).
 • Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie.
 • Uczestnik ma prawo przesłać zgłoszenie do dnia 18.12.2019 r. do godziny 23:59.
 • Jury w 4-osobowym składzie wybierze najbardziej kreatywne zgłoszenie i nagrodzi je nagrodą główną.

NAGRODY

 • Nagrodę główną w konkursie stanowi darmowy weekendowy pobyt w Doris SPA & Wellness w Kołobrzegu dla dwóch osób dorosłych lub jednej osoby dorosłej z jednym dzieckiem do lat 12, z wykluczeniem następujących terminów: Święto Trzech Króli, Walentynki, Święta Wielkanocne, Długi weekend majowy, Święto Bożego Ciała, Okres wakacji letnich, Sunrise Festival, Święto Zmarłych, Dzień Niepodległości, Święta Bożego Narodzenia, Sylwester.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23.12.2019 r. o godz. 13:00
 • Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej na adres mailowy.
 • Zwycięzca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na maila w terminie do 7 dni od otrzymania wiadomości o wygranej.
 • Zwycięzca zostanie poinformowany wiadomością zwrotną o otrzymaniu potwierdzenia. W przypadku braku potwierdzenia Organizator zaleca kontakt telefoniczny z Działem Marketingu w celu ustalenia potwierdzenia o wygranej.
 • W przypadku braku kontaktu ze strony zwycięzcy, po przekroczonym terminie oczekiwania, zwycięzca traci prawo do nagrody.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od przyznania nagrody uczestnikowi/uczestnikom w przypadku doszukania się nieetycznych i niezgodnych z prawem działań w czasie trwania Konkursu.

DANE OSOBOWE

 • Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora w zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zebranych danych osobowych w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych.
 • Administratorem danych osobowych jest: Doris SPA Bogdan Igliński, Dorota Iglińska Sp. J.,78-100 Kołobrzeg, ul. Jana Kasprowicza 22, NIP: 671-181-47-05. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także żądania ich poprawiania lub usunięcia.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Reklamację związaną z konkursem należy przesłać w formie listownej na adres Doris SPA Bogdan Igliński, Dorota Iglińska Sp. J.,78-100 Kołobrzeg, ul. Jana Kasprowicza 22, NIP: 671-181-47-05. z dopiskiem  „Reklamacja konkursu” oraz podanie adresu zwrotnego w terminie 7 dni od zakończenia konkursu.
 • Reklamacje składane w inny sposób nie będą uwzględniane
 • Zebrana Komisja ma 7 dni na wydanie decyzji odnośnie złożonej reklamacji od momentu jej doręczenia.
 • Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega zmianom. Osoba reklamująca konkurs zostanie poinformowana o decyzji listem poleconym na wskazany adres, w ciągu 10 dni od daty rozpatrzenia złożonej reklamacji konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Konkursu.
 • Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie zmienione w regulaminie oraz ponownie opublikowane na stronach: www.dorisspa.pl/konkursy/regulamin_konkursu oraz www.facebook.com/DorisSPA
 • Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną jeśli jego działania związane z konkursem w jakikolwiek sposób naruszają prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem, stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Sądem właściwym do rozpoznania sporu jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny. Sporządzono w Kołobrzegu w dniu: 24.10.2019 r.
Doris Spa - 78-100 Kołobrzeg, ul. Jana Kasprowicza 22 - tel. +48 94 35 233 72 - www.dorisspa.pl